Algemene voorwaarden

De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Producten dewelke levensmiddelen impliceren ("die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen") vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Gedacht kan worden in casu aan algemene dierenvoeding, hondenvoeding, kattenvoeding, voedingssupplementen, en gerelateerde. Dergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave.

In deze factuurvoorwaarden wordt verstaan onder:
'Hunting Webshop':Pavan Service BV, met zetel te Beyntellus 3, 2360 OUD-TURNHOUT, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0420.681.872.

 1. Pavan Service BV ontkent uitdrukkelijk andersluidende bepaling. Enkel hiernavolgende factuurvoorwaarden zijn door haar aanvaard en toepasselijk. Door het enige feit dat de klant met Pavan Service BV contracteert is deze akkoord om deze factuurvoorwaarden zonder elk voorbehoud te aanvaarden met uitsluiting van de zijne. Geen enkele afwijking op de algemene verkoopsvoorwaarden en offerten zal aanvaardbaar zijn zonder uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding.
 2. De offerten en verkopen worden gedaan aan onderbepaalde voorwaarden, welke als gekend en aanvaard aanzien worden. Al de offerten zijn zonder verbintenis. De bestellingen worden enkel als aanvaard aanzien, na schriftelijk akkoord van één der bevoegde leden van Pavan Service BV. Bij gevallen van overmacht, staking, lock-out et cetera vervalt alle verantwoordelijkheid uit de hoofde van Pavan Service BV wegens niet uitvoering van de bestelling. Prijsverhogingen ten gevolge van overmacht (bijvoorbeeld verhoogde accijnzen en invoerrechten, verhoogde belastingenmaatregelen, etc.) zijn geheel ten laste en voor risico van de koper.
 3. De leveringstermijn wordt bij benadering aangegeven. Overschrijding van de leveringstermijn zal de klant nimmer het recht geven op wijziging van betalingsvoorwaarden, korting, schadevergoeding of annulering van de order. De verzendingskosten of vervoerkosten zijn steeds ten laste van de klant. Pavan Service BV behoudt het recht om bij niet betaling de levering op te schorten totdat volledige betaling is bekomen.
 4. Facturatie gebeurt uitsluitend per elektronische weg. De koper erkent de rechtsgeldigheid van deze elektronische facturen bij aanvaarding van deze voorwaarden (zie artikel 1). Pavan Service BV bepaalt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn begint een conventionele interest te lopen van 5,5 %, dewelke verschuldigd is zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer Pavan Service BV na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zullen de nodige gerechtelijke stappen worden ondernomen. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Pavan Service BV, als gevolg van de niet nakoming door de (Betalende) Gebruiker van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
 5. Slechts omwille van commerciële redenen kan Pavan Service BV beslissen in te gaan op het verzoek tot annulering van een bestelling. Bij annulering van een bestelling wordt 30% kosten aangerekend.
  Annulering van het contract wegens niet nakomen van de leveringstermijn kan slechts worden bekomen na aangetekend schrijven van de klant aan Pavan Service BV, waarbij aan Pavan Service BV een laatste redelijke leveringstermijn wordt toegestaan. Deze alinea heeft slechts betrekking opannuleringen, uitgevoerd na het verlopen van het wettelijke herroepingsrecht (14 kalenderdagen).
 6. Wanneer in overleg met Pavan Service BV een korting is overeengekomen, ongeacht het percentage en de betaling bij overschrijving, dient de klant het factuurbedrag binnen de acht dagen (8 dagen) over te maken.
 7. Terugname van goederen betreffende een spaaractie kan enkel gebeuren indien dit vermeld staat op de bestelbon. Enkel volledige en gesloten verpakking wordt aanvaard. Het saldo kan enkel opgenomen worden bij aankoop van nieuwe goederen uit het assortiment Pavan Service BV. 
 8. Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat de verkochte goederen het eigendom blijven van Pavan Service BV tot de volledige betaling bekomen/vereffend is. Tot zolang ook behoudt Pavan Service BV het recht om te alle tijde de goederen terug te halen op kosten van de klant. De klant draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.
 9. Alle klachten moeten per aangetekend schrijven binnen de acht dagen geschieden.
 10. Pavan Service BV weigert elke verantwoordelijkheid wegens niet-naleving van de lokale wetgeving.

Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.

In geval van geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het rechtsgebied, waarin de maatschappelijke zetel van Pavan Service BV ligt (Turnhout), bevoegd.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief